D u š k o     T a s k o v

Lokarje 26

1217 Vodice

GSM:+386 (0)51 79 33 35

Email: dusko.taskov@gmail.com